Genomförande

kompetens, passion och stabila finanser

Att kunna genomföra de projekt vi tar oss an är viktigt för oss. Kvalitetstänkandet och viljan till ständiga förbättringar genomsyrar allt i vår verksamhet och är en naturlig del av vår vardag. 

Med vår mångåriga erfarenhet i nom markförvärv, bygg, arkitektur och finansiering vet vi hur vi optimerar våra projekt. Vi är måna om vårt varumärke och vi vet hur viktigt det är med goda samarbeten, långsiktigt ansvarstagande och att ha en sund affärsetik.

Genom att arbeta med effektiva byggprocesser där vi nyttjar skalfördelar och väl inarbetade system för att upptäcka och förebygga fel kan vi höja kvalitetsnivån på våra bostäder och säkerställa ett hållbart genomförande. Processen följs upp och säkerställs genom rutiner, mallar, checklistor och veckovis uppföljningsmöten för att sprida erfarenheter vidare till övriga projekt.

Genom kostnadskontroll och ett fokus på effektivitet har vi en historik av stabila finanser. Det är en trygghet för våra bostadsköpare, samarbetspartners och medarbetare. Byggnationen handlas upp som totalentreprenad och vi arbetar ofta med lokala aktörer.

Projektet drivs f rån början till slut av Mariastaden Projekt. Vi tar b land annat fram bygglov, försäljningsmaterial, kostnadskalkyl samt tecknar erforderliga försäkringar för genomförandet. Vi säkerställer finansiering genom föreningsbelåning, byggnadskreditiv samt finansiering med eget kapital.